វីដេអូ

បន្ទះដឹកនាំដែលអាចការពារទឹកជ្រាបបាន

ការបង្ហាញប្រអប់ពន្លឺ

បន្ទះ LED LED RGB + CCT អាចបត់បែនបាន

វាំងនន LED ឆ្នូតពន្លឺ

បន្ទះឈើមានពណ៌ទ្វេចំនួន ៣០៣០ បន្ទះ